תנאי שימוש

תנאי השתתפות ואחריות – תכנית החוגים לילדים סקרנים

מסמך זה מהווה תקנון וכתב הסכמה בכל הנוגע להשתתפות בפעילויות תכנית החוגים לילדים סקרנים.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.

 1. כללי
 • תקנון וכתב הסכמה זה באים להציג את הדרישות השונות ממשתתפי הסדנאות והחובות השונות החלות עליהם.
 • הוריו או האפוטרופוסים של הקטין המשתתף בסדנאות מאשרים באמצעות הסימון בטופס ההרשמה שהם מסכימים ומאשרים את כל הכתוב בתקנון ובכתב הסכמה זה.
 • התלמיד, הוריו/אפוטרופסיו המאשרים באמצעות סימון בטופס ההרשמה את כתב ההסכמה והתקנון מתחייבים לפעול ככל שיידרש לקיום הכללים וההתחייבויות הנכללים בו ובמקרה של הפרת התחייבויות אלו יהיה זכאי בית הספר לקיים את לסייגים המפורטים במסמך זה ו/או בדין כלפי כל החותמים על המסמך.
 • מנהלי התוכנית שומרים לעצמם את הזכות להודיע על שינויים ועדכונים בכל הנוגע ללוחות הזמנים, מנחים, מיקומים ופעילויות בסדנא בהתאם למגבלות שונות שעלולות להיווצר ו/או שינויים שאינם בשליטתם.
 1. התוכנית:
 • יובהר מעתה כי השיעורים יועברו דרך אפליקציית "זום" "ZOOM" בלבד (להלן: "זום").
 • ההורה נותן בזאת את הסכמתו לילדו להשתתף בשיעורים דרך הזום והוא מצהיר כי הוא יודע כי רצוי שבשיעורים מצלמות המכשיר יהיו פתוחות והוא נותן הסכמתו לכך.
 1. הצהרת בריאות:
 • תלמידים בעלי לקות רפואית המעוניינים להשתתף בסדנאות יודיעו למנהלי התוכנית אודות פרטי הליקוי הרפואי וימציאו אישור רפואי המעיד על יכולתם להשתתף בסדנא חרף הליקוי. למנהלי התוכנית יהיה שיקול דעת מוחלט באשר לקבלת התלמיד לפעילות הסדנאות וכן הם רשאים להתנות זאת במגבלות ובתנאים ככל שיהיה צורך בכך.
 1. ציוד:
 • חלק מהסדנאות כוללות שימוש בציוד אשר מסופק במסגרת התוכנית. על כל צורך בהבאת ציוד מהבית ע״י התלמיד, יודיעו על כך המדריכים לתלמידים מראש.
 1. צילום סטילס ווידאו:
 • ידוע לתלמיד ולהוריו/אפוטרופסיו, שחלק מהפעילויות המתקיימות במסגרת הסדנאות מצולמות. הצילומים כוללים צילומי סטילס וצילומי וידאו אשר יוצגו באתר הבית של החוגים לילדים סקרנים ו/או ברשתות חברתיות. החוגים לילדים סקרנים תוכל לעשות שימוש בצילומים אלו עבור קידום פעילויות שייערכו בעתיד, תוך שמירה על אנונימיות שמות המצולמים.
 • לא תהיה לתלמיד ולהוריו/אפוטרופסיו דרישה כספית בעקבות שימוש החוגים לילדים סקרנים בצילומים אלו.
 1. התחייבויות התלמיד

תלמידי הסדנאות מתחייבים כדלקמן:

 • לציית לכל הוראות הצוות המקצועי של התוכנית במשך קיום פעילות הסדנאות.
 • לציית ולהקפיד על לוחות הזמנים של הפעילות והשינויים שיתכן ויחולו בהם בהתאם לנסיבות וכפי שיימסר לתלמידים מעת לעת טרם ובמהלך קיום הסדנאות.
 • להודיע מראש במידה והתלמיד אינו מגיע, מגיע באיחור או עוזב את שטח התוכנית בשעה מוקדמת.
 • לשמור על אמות מידה נאותות וסבירות בכל הנוגע לסדר, ניקיון והתנהגות לרבות שפה נאותה וכללי נימוס מקובלים.
 1. מדיניות ביטול השתתפות
 • על התלמיד, הוריו/אפוטרופסיו להקפיד על ביצוע מלא, שלם וסדיר של התשלומים ושכר הלימוד הנדרשים בגין הסדנה.
 • מועמד אשר נרשם ומבקש לבטל את השתתפותו בסדנה יודיע על כך בכתב ומראש למנהלי התוכנית.
 • ביטול השתתפות בתוכנית חודשית-אפשרי בתום כל אחד מהחודשים הראשונים של התוכנית עד 1.3.2021. עם תום החודש שבו התקבלה הודעת הביטול, יוחזר למשתתף החלק היחסי של דמי ההשתתפות עבור החודשים שבוטלו ובניכוי דמי רישום לתוכנית.
 • במידה ומדובר בתוכנית סמסטריאלית – ביטול השתתפות אפשרי בתום כל אחד מהסמסטרים הראשון והשני בתוכנית, עבור יתרת הסמסטרים שנותרו עד תום התוכנית. עם תום הסמסטר שבו התקבלה הודעת הביטול, יוחזר למשתתף החלק היחסי של דמי ההשתתפות עבור הסמסטרים שבוטלו.
 1. אחריות וביטוח
 • ידוע לתלמיד ולהוריו/אפוטרופסיו כי תוכנית החוגים לילדים סקרנים לא תהא אחראית ואין לה כל אפשרות לפקח על התלמיד בשעות הפעילות בביתו לרבות מצבו הבריאותי ובטיחותו.
 • על כן, הנרשמים מסכימים כי לתוכנית לא תהיה כל אחריות כלפי התלמיד והם פוטרים את מנהלי התוכנית מכל אחריות לכל נזק שהוא בהקשר זה.
 • התוכנית אינה אחראית על שימוש בציוד שמשתתפי הסדנה מביאים איתם ושלא סופק ע״י התוכנית.
 • התלמיד ו/או הוריו יהיו אחראיים בגין כל נזק שיגרם בין אי עמידה ו/או הפרה של האמור בכתב הסכמה ותקנון זה.
 • התלמיד, הוריו/אפוטרופוסיו מאשרים בזאת כי קראו, הבינו והסכימו לכל האמור בכתב הסכמה ובתקנון זה ומתחייבים לפעול על פי האמור בו וכל תנאיו מקובלים עליהם.
 • כן מוצהר בזאת כי כל הפרטים שנמסרו בטופס ההרשמה שבאתר, לרבות הצהרות ואישור פרטים הינם נכונים ומדויקים.
×
דילוג לתוכן